ανακαινιση

Όροι και κανονισμοί χρήσης

§1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η EasyReno.gr είναι ένας δικτυακός τόπος για την ανάθεση εργασιών και την αναζήτηση προϊόντων. Για κάθε εργασία προκηρύσσεται και διεξάγεται διαγωνισμός από τον οποίο ο πελάτης επιλέγει κατά την κρίση του τον ανάδοχο. Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα EasyReno.gr παρέχονται απο τρίτους, η EasyReno.gr πραγματοποιεί προώθηση των προϊόντων και όχι εμπόριο. Η πλατφόρμα είναι ένα προϊόν της Olympic Innovations, Florida, USA (εφεξής καλούμενη EasyReno.gr, «εμείς» ή η εταιρεία). Η χρήση της διέπεται από τους ακόλουθους όρους (που αναφέρονται εφεξής ως: «Όροι»).

§2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι κάτωθι λέξεις και εκφράσεις χρησιμοποιούνται σε όλους τους όρους και όπου χρησιμοποιούνται θα καθορίσουν τις κατωτέρω έννοιες. EasyReno.gr: Ο δικτυακός τόπος που χρησιμοποιείται από μας για χρήση στην Ελλάδα (ανεξάρτητα από την περιοχή που συνδέεται σε κάθε περίπτωση) και μπορεί αυτήν την περίοδο να βρίσκεται στη διεύθυνση www.EasyReno.gr Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Η διαδικασία υποβολής προσφορών για μια εργασία μέσω του EasyReno.gr. Μια διεξαγωγή διαγωνισμού αρχίζει από τον πελάτη με την ανάρτηση μιας προκήρυξης και τελειώνει όταν ο πελάτης επιλέξει ή όταν αποφασίσει να μην επιλέξει έναν ανάδοχο, αρνούμενος όλων των (ενδεχομένων) προσφορών που έλαβε ή όταν αποσυρθεί ή αποκλειστεί η προκήρυξη. Προκήρυξη: Όλες οι πληροφορίες που εισάγονται από τον πελάτη για μια εργασία για τη διεξαγωγή διαγωνισμού. Εργασία: Η όλη εμπορική υπηρεσία ή άλλες υπηρεσίες για τις οποίες διεξάγεται διαγωνισμός με τη βοήθεια μιας προκήρυξης στην EasyReno.gr. Περιλαμβάνει οποιεσδήποτε συμπληρωματικές προμήθειες ή υπηρεσίες, όπως η παράδοση των υλικών που παρέχονται από τον ανάδοχο και χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιηθεί η εργασία.

 

Προϊόντα: Τα προϊόντα που προβάλλονται απο την EasyReno.gr για λογαριασμό των μελών της τα οποία φέρονται ως έμποροι

 

Προσφορά: Το ποσό που απαιτείται από έναν διαγωνιζόμενο και αναρτάται στην EasyReno.gr για την πραγματοποίηση μιας εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες που εισάγονται από τον διαγωνιζόμενο, μέσω της ιστοσελίδας της EasyReno.gr.

 

Χρήστης: Ένα πρόσωπο που συνδέεται ή κανονίζει για κάποιο άλλο να συνδεθεί στην EasyReno.gr ανεξάρτητα αν είναι μέλος ή όχι.

 

Μέλος: Ένας χρήστης που έχει καταχωρηθεί στην EasyReno.gr με τη δημιουργία λογαριασμού μέλους αποδεχόμενος τη συμφωνία ιδιότητας μέλους.

 

Πελάτης: Ένα μέλος που τοποθετεί μια προκήρυξη στην EasyReno.gr

 

Διαγωνιζόμενος: Ένα μέλος που έχει υποβάλει μια ή περισσότερες προσφορές σε ένα διαγωνισμό που διεξάγεται στην EasyReno.gr

 

Ανάδοχος: Ο διαγωνιζόμενος του οποίου η προσφορά έγινε αποδεκτή από τον πελάτη.

 

Αμοιβές για τη χρήση: Οι αμοιβές που επιβαρύνουν τους χρήστες για χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών της EasyReno.gr

§.3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

3.1 Αυτοί οι όροι ισχύουν για τη χρήση του ελληνικού δικτυακού τόπου EasyReno.gr στην Ελλάδα. Κατά την εγγραφή μέλους στην EasyReno.gr συνάπτεται μια συμφωνίας ιδιότητας μέλους μεταξύ του χρήστη και εμάς, το περιεχόμενο της οποίας είναι σύμφωνα με αυτούς τους όρους. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ιδιότητας μέλους καθορίζονται στην παράγραφο 5. Ως τμήμα της διαδικασίας εγγραφής ο χρήστης πρέπει ρητώς να συμφωνήσει με αυτούς τους όρους. Με την επιλογή του πεδίου «Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας» και το πάτημα του κουμπιού «Εγγραφή», ο εγγραφόμενος χρήστης αποδέχεται ότι οι όροι αυτοί τον δεσμεύουν στη συμφωνία ιδιότητας μέλους. Η τρέχουσα έκδοση των όρων παρουσιάζεται μέσω υπερσύνδεσης στο κάτω μέρος κάθε σελίδας της EasyReno.gr

 

3.2 Οι όροι είναι δεσμευτικοί μόνο μεταξύ του μέλους και εμάς. Εκτός από όπου ρητώς δηλώνεται, καμία παροχή αυτών των όρων δεν θα είναι εκτελέσιμη (δικαιώματα τρίτων) και αυτοί οι όροι δεν δίνουν αφορμή για οποιεσδήποτε νομικές κυρώσεις, αξιώσεις ή άλλα οφέλη ή προστασία μεταξύ των μελών ή υπέρ τρίτων ή με προστατευτική επίδραση για τρίτους. Αυτό ισχύει επίσης στο μέτρο που αυτοί οι όροι περιέχουν τις διατάξεις σχετικές με τη σχέση μεταξύ των αρμόδιων μελών (π.χ. σχετικά με την είσοδο μέσα σε ή το περιεχόμενο μιας σύμβασης μεταξύ ενός πελάτη και ενός αναδόχου).

§4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ EasyReno.gr

4.1 Κατά τη χρήση της EasyReno.gr ο χρήστης πρέπει να τηρεί και να συμμορφώνεται με τον ισχύοντα νόμο και τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το περιεχόμενο των στοιχείων που αναρτώνται από τα μέλη της EasyReno.gr, π.χ. Προκηρύξεις, Αξιολογήσεις και προβολή προϊόντων.

 

4.2 Εφιστούμε ρητώς στην προσοχή των χρηστών στο να μην χρησιμοποιήσουν την EasyReno.gr για παράνομες δραστηριότητες. Απαγορεύεται να γίνονται διαγωνισμοί με σκοπό την μη πληρωμή σχετικών φόρων ή άλλων νομικών πληρωμών (πχ Ασφαλιστικές εισφορές). Σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται ακύρωση των διαγωνισμών και θα αφαιρείται το δικαίωμα συμμετοχής σε άλλους διαγωνισμούς.

 

4.3 Επίσης ρητώς αναφερόμαστε στο γεγονός ότι ενδέχεται το κόστος κάποιων υπηρεσιών ή εργασιών να υπόκειται σε νομικούς ή άλλους κανονισμούς και δεν μπορεί επομένως να διαμορφωθεί ελεύθερα. Είναι ευθύνη των μελών, ιδιαίτερα των διαγωνιζόμενων, να ελέγξουν για οποιουσδήποτε περιορισμούς και να εξασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με αυτούς ενημερώνοντας το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

 

4.4 Απαγορεύεται η παροχή ή μεταφορά οποιονδήποτε πληροφοριών σχετικών με προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (εφεξής: «Στοιχεία επικοινωνίας»), με οποιονδήποτε τρόπο, πλην αυτού που παρέχεται από την EasyReno.gr. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται η δημοσίευση στοιχείων επικοινωνίας κατά τη συμμετοχή σε διαγωνισμό, στο προφίλ του μέλους, στην περιοχή «Ερωτήσεις & Απαντήσεις» ή άλλου, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων εικόνας ή άλλων αρχείων, που περιέχουν στοιχεία επικοινωνίας. Η παράγραφος 16.2 θα ισχύσει για οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση.

 

4.5 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες απο μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση κλοπιμαίων ή πλαστών αντικειμένων.

 

4.6 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες απο μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά καθώς αι ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας.

 

4.7 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες απο μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης.

 

4.8 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες απο μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά.

 

4.9 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες απο μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να καταφέρονται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών.

 

4.10 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες απο μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να υπονοούν ή να παρουσιάζουν ή να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.

 

4.11 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες απο μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της EasyReno.gr εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.

 

4.12 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες απο μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που: – Απαγορεύονται ρητώς από το παρόν ή είναι ήδη καταχωρημένα προς δημοπρασία.

 

4.13 Πέραν των ανωτέρω απαγορεύεται σε μέλος ή χρήστη η δημιουργία ή συμμετοχή σε καταχωρήσεις που αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η πιθανή πώληση είτε ενέχει τον κίνδυνο της ευθύνης του EasyReno.gr για παράβαση διατάξεων της εσωτερικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας είτε αντιβαίνει στους όρους χρήσης και κανόνες λειτουργίας του.

§5. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

5.1 Η συμφωνία ιδιότητας μέλους αποσκοπεί στην πλήρη πρόσβαση στην EasyReno.gr. Η συμφωνία ιδιότητας μέλους δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ενός μεσάζοντος ή ενός μεσίτη.

 

5.2 Η πρόσβαση στους δημόσιους τομείς του δικτυακού τόπου της EasyReno.gr (σύμφωνα με αυτούς τους όρους) είναι ανοικτή σε οποιοδήποτε χρήστη. Η χρήση των περαιτέρω λειτουργιών ή των υπηρεσιών (π.χ. προκηρύξεις ή υποβολή προσφορών), προαπαιτεί την εγγραφή ως μέλος.

 

5.3 Σε κάθε περίπτωση παρέχουμε την EasyReno.gr βάσει της μορφής , τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες «όπως είναι» και «ως διαθέσιμη» στον δικτυακό τόπο. Δεν εγγυούμαστε ότι οι υπηρεσίες της EasyReno.gr θα καλύψουν τις απαιτήσεις ενός χρήστη ή ότι η πρόσβαση στην EasyReno.gr θα είναι συνεχής ή χωρίς λάθη. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα στην παροχή ή τη συνέχεια οποιεσδήποτε συγκεκριμένης λειτουργίας ή υπηρεσίας και η συμφωνία ιδιότητας μέλους δεν εξουσιοδοτεί ένα μέλος στην πρόσβαση ή στη συνεχή διαθεσιμότητα, οποιεσδήποτε συγκεκριμένης λειτουργίας ή υπηρεσίας. Εμείς έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο, να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση ή τη λειτουργία του δικτυακού τόπου, για να εισαχθούν νέες λειτουργίες και για να γίνουν οποιεσδήποτε λειτουργίες υπό τους διευκρινισμένους όρους.

 

5.3.1 Δεν είμαστε μεσίτες ή μεσάζοντες οποιουδήποτε τύπου.

 

5.3.2 Δεν σχετιζόμαστε με, ή κατά την εκτέλεση, των εργασιών που τοποθετούνται στην ιστοσελίδα είτε ως συμβαλλόμενο μέρος είτε ως αντιπρόσωπος είτε ως πράκτορας ενός συμβαλλόμενου μέρους είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

5.3.3 Οι ανακοινώσεις που παράγει το σύστημα μας σχετικά με μια προκήρυξη, διεξαγωγή διαγωνισμού ή προσφορά παρέχονται μόνο για την πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου μέλους. Όπου αυτές οι ανακοινώσεις περιέχουν δηλώσεις με οποιαδήποτε νομική σημασία, αυτές αφορούν στο ενδιαφερόμενο μέρος.

 

5.3.4 Όπου συνάπτεται μια σύμβαση για την πραγματοποίηση μιας εργασίας με τη χρήση της EasyReno.gr, μόνο τα μέλη που αποτελούν τους «πελάτης» και «ανάδοχος» είναι τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση για εκείνη την εργασία.

 

5.4.5 Για όλα τα θέματα σχετικά με μια εργασία, (π.χ. σχετικά με τις συμφωνίες πληρωμής, τα χρονοδιαγράμματα ή τις αξιώσεις εξουσιοδότησης), το μέλος πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να έρθει σε επαφή με τον ανάδοχο και αντίστροφα.

 

5.4.6 Οι εργασίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη και του αναδόχου.

 

5.4.7 Δεν είμαστε αρμόδιοι , ούτε υποχρεωμένοι να λάβουμε ή να επεξεργαστούμε, καταγγελίες ενάντια σε άλλα μέλη ούτε να μεσολαβήσουμε ή να επιλύσουμε διαφωνίες μεταξύ των μελών, εκτός αν η καταγγελία αφορά στην απόδοση των νομικών ή συμβατικών κυρώσεων σε μας.

 

5.5 Έχουμε δικαίωμα να μεταφέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της συμφωνίας ιδιότητας μέλους εξ ολοκλήρου ή μερικώς σε έναν τρίτο με την ειδοποίηση τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα . Εάν το μέλος δεν συμφωνεί με τη μεταφορά, το μέλος μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία ιδιότητας μέλους άμεσα π.χ. με το κλείσιμο του λογαριασμού του μέλους.

 

5.6 Και εμείς και το μέλος μπορούμε να τερματίσουμε αμέσως τη συμφωνία ιδιότητας μέλους οποιαδήποτε στιγμή με μια ειδοποίηση. Όταν ένα μέλος ειδοποιεί για λήξη της ιδιότητάς του, συμφωνεί ότι τυχόν προσφορές ή προκηρύξεις που έχουν αποσταλεί σε εμάς αλλά δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί θα διαγράφουν κατά την παραλαβή από την ειδοποίηση της λήξης ή αμέσως μετά. Τέτοιες ενέργειες δεν θα δώσουν αφορμή για οποιαδήποτε ευθύνη από τη μεριά μας.

§6. ΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

6.1 Όπως δηλώνεται στην πρόταση 5.2 ανωτέρω, για να χρησιμοποιηθούν οποιεσδήποτε λειτουργίες σχετικά με διεξαγωγή – συμμετοχή σε διαγωνισμό (π.χ. αναρτώντας προκήρυξη ή υποβάλλοντας προσφορές) ή προώθηση προϊοντων απαιτείται εγγραφή ως μέλος. Όταν ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του, αποδεχτεί τους όρους και πατήσει «Εγγραφή» οφείλει να ενεργοποιήσει το λογαριασμό μέλους του ώστε να επιβεβαιωθεί η εγγραφή του από εμάς. Μετά από αυτά ισχύει μια δεσμευτική συμφωνία ιδιότητας μέλους μεταξύ μας, το περιεχόμενο της οποίας είναι όπως καθορίζεται σε αυτούς τους όρους.

 

6.2 Μπορούν να εγγραφούν ως μέλη μόνο νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 και άνω. Ένα νομικό πρόσωπο μπορεί μόνο να καταχωρηθεί από ένα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο του οποίου το όνομα πρέπει να δοθεί.

 

6.3 Οποιαδήποτε στοιχεία αποστέλλονται στον δικτυακό τόπο, ιδιαίτερα οι πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή ή την ενημέρωση του προφίλ μέλους, πρέπει να δοθούν πλήρως και ειλικρινά. Σε περίπτωση αλλαγής αυτών των στοιχείων, ιδιαίτερα των στοιχείων επικοινωνίας, το μέλος πρέπει να τα ενημερώσει σχετικά μέσω του προφίλ του.

 

6.4 Το όνομα μέλους που επιλέγεται από το μέλος δεν πρέπει να παραβιάζει οποιοδήποτε έγκυρο δικαίωμα, να προσβάλει την κοινή ευπρέπεια ή να βλάπτει δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον, δεν πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο EasyReno.gr ή οποιοδήποτε παρόμοιο όρο, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Διαδικτύου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας όπως οι αριθμοί τηλεφώνου. Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης του μέλους πρέπει να κρατηθούν μυστικά, εκτός αν είναι απαραίτητο να αποκαλυφθούν για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας π.χ. όταν παρέχονται μεμονωμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή υπηρεσίες της EasyReno.gr από τρίτους και είναι απαραίτητο να συνδεθεί για να τα εκμεταλλευτεί. Όταν καλείται να επικοινωνήσει ή να πληκτρολογήσει το όνομα και τον προσωπικό κωδικό του μέλους το μέλος πρέπει πάντα να ελέγξει, μέχρι το σημείο που είναι δυνατό και λογικό, εάν αυτό το αίτημα είναι από την EasyReno.gr ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο αυτής, προκειμένου να αποτραπεί η κακή χρήση των στοιχείων εγγραφής και του λογαριασμού μέλους.

 

6.5 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία περισσότερων από ενός λογαριασμού μέλους για το ίδιο φυσικό ή το νομικό πρόσωπο.

 

6.6 Το μέλος δεν μπορεί να μεταβιβάσει τη συμφωνία ιδιότητας μέλους. Ο λογαριασμός μέλους δεν είναι μεταβιβάσιμος.

 

6.7 Τα μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την EasyReno.gr για επαγγελματική χρήση μπορεί να κληθούν από την EasyReno.gr, μετά την εγγραφή τους, να στείλουν ένα αντίγραφο της άδειάς τους (για επιβεβαίωση της εγγραφής) στην EasyReno.gr (για στοιχεία επικοινωνίας δείτε στο EasyReno.gr >επικοινωνία). Το ίδιο πράγμα ισχύει για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τοποθετούνται από ένα μέλος στον δικτυακό τόπο της EasyReno.gr σχετικά με ειδικούς τίτλους σπουδών, άδειες, προϋπηρεσία, ιδιότητες μέλους και παρόμοιες πληροφορίες που πρέπει να επαληθευθούν με την αποστολή σχετικών τεκμηρίων σε μας (π.χ. δίπλωμα). Αν γίνεται τα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν μια φόρα όλα μαζί. Εάν δεν σταλούν, διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματός μας, να μην ενεργοποιήσουμε το μέλος ή να το διαγράψουμε.

 

6.8 Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του χρήστη που διευκρινίζονται στην πρόταση 6.3 (παροχή των σωστών στοιχείων) και 6.7 (διάταξη των εγγράφων), δεν εγγυόμαστε ότι τα στοιχεία που τοποθετούνται από τα μέλη, όπως οι πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα, τη διεύθυνση, τα προσόντα, τις προσφορές ή τη φερεγγυότητα, είναι σωστά. Κατά συνέπεια, είναι ευθύνη κάθε μέλους να ελέγξει τα σχετικά στοιχεία των άλλων χρηστών. Η εταιρεία μας θα εξετάζει οποιεσδήποτε πληροφορίες για ανακριβή στοιχεία. Εάν επαληθευτούν, θα ζητήσουμε από το αντίστοιχο μέλος πληροφορίες για να διορθώσουμε τέτοια στοιχεία, ή θα εμποδίσουμε ή θα διαγράψουμε τα στοιχεία αυτά.

§7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7.1 Μια προκήρυξη στην EasyReno.gr δεν πρέπει να ανατεθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πλην της «Αποδοχή προσφοράς “Ανάθεση”», όσο διεξάγεται διαγωνισμός. Εάν ο πελάτης θέλει να αποσύρει την προκήρυξη από την EasyReno.gr, πρέπει να το κάνει εκ των προτέρων με τη χρήση της λειτουργίας «Απέσυρε τώρα». Αναφερθείτε στην παράγραφο 10 αυτών των όρων για περισσότερες λεπτομέρειες και συνέπειες της απόσυρσης μιας προκήρυξης.

 

7.2 Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμού μόνο μέσω του δικτυακού τόπου της EasyReno.gr. Η παράγραφος 16.2 θα ισχύσει αναλόγως σε οποιαδήποτε παραβίαση αυτού του όρου.

 

7.3 Εάν ο πελάτης λάβει προσφορά για έναν διαγωνισμό που διεξάγει στην EasyReno.gr, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην του ενδεικνυόμενου (μέσω του δικτυακού τόπου μας), τότε ο πελάτης οφείλει να αρνηθεί την προσφορά και να ζητήσει από το διαγωνιζόμενο που του έκανε την προσφορά να την υποβάλει με τον ορθό τρόπο μέσω του δικτυακού τόπου της EasyReno.gr. Η παράγραφος 16.2 θα ισχύσει αναλόγως για οποιαδήποτε παραβίαση αυτού του όρου.

 

7.4 Μόλις γίνει αποδεκτή από τον πελάτη μια προσφορά, για μια προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στην EasyReno.gr, σύμφωνα με την παράγραφο 12.1, τα συμβαλλόμενα μέρη – πελάτης και ανάδοχος – πρέπει να έρθουν σε επαφή μετά την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Η μη συμμόρφωση με αυτήν την υποχρέωση μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή τον αποκλεισμό του λογαριασμού μέλους.

§8. ΟΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

8.1 Η ανάρτηση μιας προκήρυξης δεν αποτελεί δέσμευση μεταξύ του πελάτη και των διαγωνιζομένων που δίνουν προσφορές. Προσφορά για μια προκήρυξη μπορεί να δοθεί μόνο από μέλος που είναι επιλεγμένο για να πραγματοποιήσει σχετικές εργασίες και η προσφορά του γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο 12.1.

 

8.2 Ο πελάτης οφείλει κατά την ανάρτηση της προκήρυξης να περιγράψει την εργασία όσο το δυνατόν ακριβέστερα και πλήρως ώστε κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες να έχουν μια αξιόπιστη βάση για τον προϋπολογισμό.

 

Όλες οι προσφορές και άλλες δηλώσεις ως προς τις τιμές, π.χ. η τιμή που δηλώνεται από τον πελάτη κατά την ανάρτηση της προκήρυξης, πρέπει να αφορούν σε κάθε περίπτωση την πλήρη εργασία. Οι προσφορές πρέπει να μην αναλύουν σε μεμονωμένα στοιχεία, π.χ. σε μια τιμή ανά μονάδα του χρόνου ή μια τιμή ανά τη μονάδα επιφάνειας ή μονάδα όγκου, εκτός αν ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί τις χαρακτηριστικές λειτουργίες που παρέχονται από εμάς για το σκοπό αυτό. Η παράγραφος 16.2 θα ισχύσει αναλόγως για οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω.

 

8.3 Απαγορεύεται η ανάρτηση προκηρύξεων που παραβιάζουν το νόμο, τα δικαιώματα τρίτων, διατάξεις της συμφωνίας ιδιότητας μέλους ή κοινής ευπρέπειας. Αυτό ισχύει πιο συγκεκριμένα για προκηρύξεις:

 

Που παραβαίνουν ή έχουν ως σκοπό να επιτρέψουν την παράβαση οποιονδήποτε νομικών απαιτήσεων σχετικά με τις πληρωμές φόρων ή άλλες νομικές πληρωμές, για τις υπηρεσίες που απαγορεύεται από το νόμο να προσφερθούν (π.χ. τζόγος),

 

Που διακινδυνεύουν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή των ζώων,

 

Που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματά μας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ενός τρίτου

 

Που συνδέεται σε επιτρεπτές υπηρεσίες κατά τρόπο αναρμόδιο, ή

 

Που η ανταμοιβή πρόκειται να πληρωθεί αποκλειστικά ή μερικώς υπό μορφή προμήθειας π.χ. Προμήθεια ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τέτοιες έρευνες.

 

8.4 Οι πληροφορίες που μεταδίδει η EasyReno.gr στους χρήστες του για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτή ανά θεματική κατηγορία, αποτελούν αλλότριες πληροφορίες, οι οποίες είτε αποστέλλονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών, είτε συλλέγονται ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν αυτά προς πώληση. Η EasyReno.gr ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες της EasyReno.gr αφού ελέγξουν το χρόνο ενημέρωσης των προϊόντων που εμφανίζονται μετά από κάθε αναζήτηση, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών του αποτελέσματος και ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επιλογής τους.

§9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9.1 Οι προσφορές για την πραγματοποίηση μιας εργασίας που έχει προκηρυχτεί στην EasyReno.gr πρέπει να υποβληθούν μόνο μέσω της EasyReno.gr χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες που παρέχονται για το λόγο αυτό και πριν από τη λήξη της προθεσμίας του διαγωνισμού (αναφερθείτε στην πρόταση 7.2).

 

9.2 Κάθε προσφορά δείχνει το ποσό που ο ανάδοχος σκοπεύει πραγματικά να τιμολογήσει στον πελάτη για την πραγματοποίηση της εργασίας. Οι αναφορές πρέπει πάντα να δηλωθούν ως καθαρά ποσά μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ένδειξη των ακαθάριστων τιμών επιτρέπεται μόνο εάν ο πελάτης ζητά ρητώς ή το επιτρέπει. Οι διαγωνιζόμενοι είναι αρμόδιοι για τον καθορισμό οποιωνδήποτε θεμάτων σχετικών με τον προϋπολογισμό της εργασίας πριν υποβάλλουν όποια προσφορά.

 

9.3 Η υποβολή ψευδών προσφορών που μειώνουν ή αποφεύγουν τις αμοιβές για τη χρήση είναι απαγορευμένη. Αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες διάσπασης με έναν σταθερό γενικό όγκο σε μικρότερες μονάδες (δείτε την παράγραφο 8.2), εκτός αν χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες λειτουργίες που παρέχονται από την EasyReno.gr. Επισημαίνουμε ότι η παραβίαση αυτής της παραγράφου μπορεί να είναι τιμωρητέα παράβαση. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε εύλογα μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε τέτοιας δραστηριότητας, αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην άμεση αναστολή ή περιορισμό ή λήξη της συμφωνίας ιδιότητας μέλους των μελών που περιλαμβάνονται και, στην περίπτωση του διαγωνιζομένου, την εφαρμογή των παροχών αποζημιώσεων της παραγράφου 7.2. Η παράγραφος 15.2 θα ισχύσει αναλόγως για οποιαδήποτε παραβίαση αυτού του όρου.

 

9.4 Ο διαγωνιζόμενος παραμένει δεσμευμένος από κάθε προσφορά του, που αναρτάται στην EasyReno.gr αν δεν έχει αποσυρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 10, για μια περίοδο μέχρι και τέσσερις εβδομάδες πέρα από το τέλος της περιόδου ισχύος της προκήρυξης. Με την υποβολή μιας προσφοράς ο διαγωνιζόμενος αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την εργασία ακόμα κι αν ο πελάτης του δίνει την εργασία κατά τη διάρκεια της «Περιόδου Εξέτασης» σύμφωνα με την παράγραφο 11.

§10. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΚΥΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.1 Οι προκηρύξεις και οι προσφορές μπορούν να αποσυρθούν πριν τη λήξη ενός διαγωνισμού χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες που παρέχονται για αυτό από εμάς ,εφ’ όσον δεν έχει τελειώσει ακόμα η περίοδος ισχύος της προκήρυξης.

 

10.2 Οι προκηρύξεις και οι προσφορές που έχουν αποσυρθεί παρατίθενται στο προφίλ μέλους. Στην απόσυρση η αντίστοιχη προκήρυξη ή προσφορά αντιμετωπίζεται ως μη αναρτημένη. Αυτό ισχύει για τις προκηρύξεις που έχουν αποσυρθεί ακόμα κι αν έχουν δεχθεί μια ή περισσότερες προσφορές. Κάθε μέλος δηλώνει κατά την αποδοχή των όρων εγγραφής και τη σύναψη συμφωνίας ιδιότητας μέλους ότι αναγνωρίζει στα άλλα μέλη που συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό σε κάθε περίπτωση ένα αντίστοιχο δικαίωμα απόσυρσης. Συγχρόνως κάθε μέλος παραμερίζει όλες τις αξιώσεις για αποζημίωση για δαπάνες ή ζημίες που μπορούν να υπάρξουν, ανεξάρτητα από το συμβαλλόμενο μέρος ενάντια στο οποίο απευθύνονται (παροχές με την προστατευτική επίδραση για τους τρίτους σύμφωνα με την πρόταση 3.2).

§11. ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

11.1 Για την δημιουργία ενός διαγωνισμού στην EasyReno.gr από τον πελάτη απαιτείται ο ορισμός μιας τιμής που υποβάλλεται στο πλαίσιο της προκήρυξης. Μια προσφορά διαγωνιζομένου μπορεί να γίνει δεκτή με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

 

11.1.1 Αναδοχή διαγωνισμού (πριν ή μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος αυτού του διαγωνισμού): Για την αναδοχή διαγωνισμού ο πελάτης αποδέχεται μία από τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό αυτό. Ο πελάτης ρητώς αποδέχεται και επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να δεσμευτεί άνευ όρων με την επιλογή του. Ανάθεση εργασίας μπορεί να γίνει είτε πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος αυτού του διαγωνισμού (εφεξής «Άμεση Ανάθεση») ή μετά τη λήξη της προθεσμίας κατά την «Περίοδο Εξέτασης» σύμφωνα με τον όρο 11.3.

 

11.2 Μετά την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης υπάρχει μια περίοδος δεκατεσσάρων ημερών («Περίοδος Εξέτασης») για να επιτρέψει στον πελάτη να εξετάσει τις προσφορές που έλαβε μέσα από το διαγωνισμό. Ο πελάτης έχει δικαίωμα και ενθαρρύνεται να εξετάσει τις προσφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου εξέτασης εγκαίρως. Εάν ο πελάτης θεωρεί ότι μια προσφορά είναι κατάλληλη, μπορεί να αναθέσει την εργασία μέσω της EasyReno.gr κατά τη διάρκεια της περιόδου εξέτασης μέσω της ανάθεσης εργασίας, σύμφωνα με την πρόταση της 11.1.1. Η περίοδο εξέτασης λήγει με την ανάθεση της εργασίας στον ανάδοχο.

 

11.3 Η σύναψη μιας σύμβασης μέσω της EasyReno.gr και η εκπλήρωση της πραγματοποιούνται σύμφωνα με το γενικό νόμο της σύμβασης. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε χαρακτηριστικά γνωρίσματα για την προκήρυξη ενός διαγωνισμού θα παρέχονται σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Η ακύρωση ή η λήξη μιας σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του πελάτη και του αναδόχου είναι πιθανή όταν ικανοποιούνται οι σχετικές νομικές απαιτήσεις. Στο μέτρο που η EasyReno.gr παρέχει χαρακτηριστικές λειτουργίες για την ακύρωση μιας σύμβασης, που οδηγεί σε απόσυρση ή λήξη ή αλλαγή μια νομικής σχέσης, μετά τη λήξη της «Περιόδου Εξέτασης», δεν παρέχονται οποιαδήποτε δικαιώματα για επέκταση πέρα από τα νόμιμα δικαιώματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ πελάτη και (δείτε την πρόταση 5.4 σχετικά με το ρόλο μας και το ρόλο των συμβαλλόμενων μερών σε μια σύμβαση για μια εργασία).

§12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

12.1 Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν άλλα μέλη που συμμετέχουν στη διαδικασία προσφορών χρησιμοποιώντας το σύστημα αξιολόγησης της EasyReno.gr. Οι διαγωνισμοί που λαμβάνουν μέρος στην EasyReno.gr επιτρέπεται να αξιολογηθούν από τα μέλη που συμμετείχαν. Οποιαδήποτε άλλα θέματα, όπως είναι η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ μελών μπορεί επίσης να αξιολογηθεί από όλα τα μέλη. Οι επιδόσεις του διαγωνισμού δεν θα εμφανίζονται μέχρι την ολοκλήρωση της αναδοχής και εκτέλεσης της εργασίας. Αν η απόδοση ενός διαγωνισμού αποτυγχάνει από υπαιτιότητα των μελών που συμμετέχουν, είναι επιτρεπτό να δοθούν αρνητικές βαθμολογίες. Ο στόχος του συστήματος αξιολόγησης είναι η δημιουργία μιας ουσιαστικής εικόνας των επιδόσεων του προφίλ και της αξιοπιστίας των μελών.

 

12.2 Για την επίτευξη του στόχου που αναφέραμε προηγουμένως, κάθε μέλος πρέπει να κάνει ειλικρινείς παρατηρήσεις κατά την αξιολόγηση άλλων μελών. Δεν επιτρέπεται να δίνονται ψευδές δηλώσεις με σκοπό να επηρεασθεί το συστήματος αξιολόγησης με απώτερο σκοπό την υποβάθμιση κάποιου προφίλ. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιττές, άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις. Όλες αυτές οι παραβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη ή μερική διαγραφή των μελών.

§13. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

13.1 Θα επιβάλλονται τέλη για τη χρήση, σύμφωνα με το τον τιμοκατάλογο της EasyReno.gr . Το μέλος που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες με χρέωση της EasyReno.gr είναι υποχρεωμένο να καταβάλει αυτά τα τέλη χρήσης. Το χρονοδιάγραμμα των τελών μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες ρυθμίσεις.

 

13.2 Τα τέλη χρήσης είναι το αντάλλαγμα για τη χρήση των υπηρεσιών με χρέωση της EasyReno.gr. Δεν εγγυόμαστε την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ανάδοχοι, ανεξάρτητα από το αν η αυτή δεν υπήρχε από την αρχή ή έπαψε να υφίσταται μετά την παράδοση. Την ευθύνη της καταλληλότητας του αναδόχου την έχει αποκλειστικά ο πελάτης. Ειδικότερα τα τέλη χρήσης, που χρεώνει η EasyReno.gr, δεν εγγυώνται την εύρεση θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου η υποχρέωση για την καταβολή τελών χρήσης, εξακολουθεί να ισχύει εάν μια προκήρυξη διαγωνισμού μιας εργασίας που διατίθενται μέσω της EasyReno.gr δεν διεξαχθεί. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

 

13.3 Όσον αφορά τα ποσά που αναφέρονται στο διαγωνισμό (τιμή που δηλώνεται από τον Πελάτη με την προκήρυξη και προσφορές διαγωνιζόμενων) έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που αποθηκεύονται στο σύστημα EasyReno.gr. Το ποσό αυτό χρησιμεύει μόνο ως βάση για την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, είναι άνευ σημασίας αν το ποσό είναι μεικτό ή καθαρό(βλέπε ρήτρα 9.2).

 

13.4 Τα τέλη χρήσης πρέπει να καταβάλλονται αμέσως μετά από την παραλαβή των υπηρεσιών. Αποδεκτοί μέθοδοι πληρωμής είναι εκείνοι που προσφέρουμε. Μπορεί να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία καταβολής των τελών. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών μπορεί να οριστεί μεταγενέστερη ημερομηνία καταβολής μετά από συνεννόηση με την EasyReno.gr

 

13.6 Κάθε επιπλέον κόστος σε σχέση με την είσπραξη τελών για τη χρήση (π.χ. τραπεζικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσω του κράτους ή των δαπανών που προκαλούνται από προεπιλογή) επιβαρύνουν αποκλειστικά το ενδιαφερόμενο μέλος.

 

13.7 Τα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται άρνηση για την αποφυγή της υποχρέωσης καταβολής των τελών χρήσης. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής, θα εφαρμόζεται το άρθρο 15.2 .

§14. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ

14.1 Το περιεχόμενο στην περιοχή της προσφοράς που δημοσιεύεται στην EasyReno.gr, συντάσσεται αποκλειστικά από το ενδιαφερόμενο μέλος. Το μέλος που το συντάσσει είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το περιεχόμενο. Εμείς εξετάζουμε αυτό το περιεχόμενο και σε περίπτωση που είναι παράνομο, δυσφημιστικό ή ανεπίτρεπτο άνευ αδείας θα διαγράφεται ή θα εμποδίζετε η πρόσβαση σε αυτό.

 

14.2 Η μορφή των υπηρεσιών EasyReno.gr και τα χαρακτηριστικά από καιρό σε καιρό μπορούν να αλλάζουν. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε ή να διατηρούμε οποιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά (βλέπε ρήτρα 5.3). Δεν παρέχεται εγγύηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του συστήματος. Το σύστημα ενδέχεται να περιορίζεται εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου από τη διεξαγωγή τακτικών ή εκτάκτων εργασιών (συντήρησης ή για άλλους λόγους, π.χ. τις επιμέρους λειτουργίες). Τότε θα εμφανίζεται το μήνημα «Περιορισμένη Διαθεσιμότητα». Η EasyReno.gr απαλλάσσετε από κάθε είδους ευθύνη για τις συνέπειες της περιορισμένης διαθεσιμότητας για οποιοδήποτε λόγο. Δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν συνέπειες από περιορισμένη διαθεσιμότητα για τις προσφορές που έχουν γίνει, για τις προσφορές που είναι αδύνατον να γίνουν κατά την διάρκεια αυτής, όπως και σε περίπτωση που μια αίτηση λήγει σε περίοδο περιορισμένης διαθεσιμότητας.

 

14.3 H EasyReno.gr θα διεξάγει συνεχή και απροειδοποίητο έλεγχο τήρησης των όρων.

 

14.4 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι στο χρήστη για τυχόν απώλεια, ζημία, έξοδα, δαπάνες ή άλλες απαιτήσεις για αποζημίωση που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες ή οδηγίες παρέχονται από τα μέλη που είτε είναι ελλιπείς είτε εσφαλμένες είτε ανακριβείς.

 

14.5 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί στον χρήστη για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση, ή οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης των υποχρεώσεων μας εάν η καθυστέρηση ή η αδυναμία οφείλεται σε: Θεομηνίες ή πόλεμο ή τρομοκρατία ή αδυναμία της εξουσίας ή την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν των δυνατοτήτων μας.

 

14.6 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι στο χρήστη για οποιαδήποτε απρόβλεπτη απώλεια ή ζημία που προκύπτει συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών από περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφό 14.5

 

14.7 Για να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση κάθε καταγγελίας που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την EasyReno.gr ή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία της, ο χρήστης πρέπει να παρέχει τα πλήρη στοιχεία για κάθε καταγγελία του εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την εταιρεία μας.

 

14.8 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για κανενός είδους σωματικής βλάβης ή θάνατο που προκλήθηκε από αμέλεια ή από ψευδή δήλωση χρηστών.

 

14.9 Οι παρακάτω διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται εφόσον δεν είστε πελάτης, δηλαδή, ισχύουν στο πλαίσιο μιας εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας και προϋποθέτει να είστε δηλωμένος στην EasyReno.gr και να μπορείτε να συμμετέχετε ως διαγωνιζόμενος.

 

14.10 Οι ακόλουθες διατάξεις της παραγράφου 14 ορίζουν ολόκληρη την οικονομική ευθύνη του Διαγωνιζόμενου – Τεχνίτη (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ευθύνης για τις πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων, πρακτόρων και των υπεργολάβων του) σχετικά με:

 

14.10.1 οποιαδήποτε παράβαση αυτών των όρων

 

14.10.2 οποιαδήποτε χρήση των λειτουργιών της EasyReno.gr ή οποιοδήποτε μέρος αυτών

 

14.10.3 κάθε εκπροσώπηση, δήλωση ή πράξη ή παράλειψη, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους όρους αυτούς ή την συμφωνία ιδιότητας μέλους.

 

14.11 Όλες οι εγγυήσεις, προϋποθέσεις και άλλες διατάξεις που προβλέπονται από το νόμο εξαιρούνται, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, από αυτούς τους όρους ή της συμφωνίας ιδιότητας μέλους.

 

14.12 Τίποτα σε αυτές τις προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για:

 

14.12.1 θανάτου ή σωματικής βλάβης που απορρέουν από αμέλεια ή οποιαδήποτε ζημία ή ευθύνη που πραγματοποιήθηκαν από τον χρήστη, ως αποτέλεσμα απάτης ή δόλιας παραπλάνηση από εμάς

 

14.13 Βάσει των άρθρων 14.11 και 14.12 δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για:

 

14.13.1 απώλεια κερδών ή

 

14.13.2 απώλεια εργασιών ή

 

14.13.3 εξάντληση της υπεραξίας ή / και παρόμοιες απώλειες ή

 

14.13.4 μη επίτευξη της αναμενόμενης εξοικονόμησης ή

 

14.13.5 απώλεια των εμπορευμάτων ή υλικών• ή

 

14.13.6 ακύρωση της σύμβασης ή

 

14.13.7 απώλεια λόγω τεχνικών προβλημάτων δεδομένων ή πληροφοριών ή

 

14.13.8 οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, επακόλουθες ή καθαρά οικονομικές απώλειες, ζημίες, έξοδα ή δαπάνες.

 

14.14 Βάσει των άρθρων 14.11 και 14.12 η συνολική μας ευθύνη για αποζημίωση, από σύμβαση λόγω αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας ή παράβαση νομικής υποχρέωσης ή παραπλάνηση), που προκύπτει από τους όρους αυτούς ή τη συμφωνία ιδιότητας μέλους , περιορίζεται στο ποσό που καταβάλλεται σε μας από τον χρήστη ως τέλη για τη χρήση της υπηρεσίας ή των λειτουργιών της EasyReno.gr, της οποίας εκδόθηκε η ευθύνη ή 500 € όποια είναι μεγαλύτερη.

§15. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

15.1 Η EasyReno.gr διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση παραβίασης αυτών των προϋποθέσεων να επιβάλει τις ακόλουθες κυρώσεις.

 

15.2 Σε περίπτωση παραβίασης των

 

Όρου 4.4 (Απαγορεύεται η μετάδοση ή δημοσίευση στοιχείων επικοινωνίας)

 

Όρου 7.2 (Υποβολή προσφορών εκτός της EasyReno.gr)

 

Όρου 7.3 (Μη άρνηση των προσφορών που υποβλήθηκαν και σε αντίθεση με τον όρο 7.2)

 

Όρων 8.2, 9.3 (Απαγόρευση υποβολής ψευδών προσφορών)

 

Όρου 13.6 (Απαγόρευση αποφυγής τελών χρήσης)

 

Όρου 15.6 (Απαγόρευση της ανανέωσης εγγραφής, μετά από αποκλεισμό)

 

το μέλος που έκανε την παράβαση – ή σε περίπτωση που συμμετέχουν αρκετά μέλη, το σύνολο αυτών – υποχρεούται να καταβάλει ως αποζημίωση σε μας κατ’ αποκοπή το ποσό που αντισταθμίζει τις δαπάνες που έγιναν για τη δίωξη των εν λόγω παραβάσεων, εκτός αν αυτό δε φέρει την ευθύνη της παράβασης. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται σύμφωνα με τους όρους 15.3 και 15.4 και διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε οποιεσδήποτε περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης. Είναι ευθύνη του μέλους ή του συνόλου μελών να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που μειώνουν το επίπεδο των ζημιών.

 

15.3 Στο βαθμό που αυτό αφορά παράβαση των διατάξεων του όρου 15.2 σχετικά με μια συγκεκριμένη προκήρυξη, η ζημία ανέρχεται στο τριπλάσιο του τέλους χρήσης που θα είχε εισπραχθεί, εφόσον η προκήρυξη είχε αναρτηθεί μέσω της EasyReno.gr. Κατ ‘αρχήν, ο υπολογισμός των τελών χρήσης βασίζεται στην αρχική τιμή ή στην υψηλότερη προσφορά της , αναλόγως πιο ποσό είναι μεγαλύτερο. Εάν δεν υπάρχει ούτε αρχική τιμή , ούτε προσφορά ή αυτές είναι μικρότερες της μισής συνήθης αμοιβής για την εκτέλεση σχετικής εργασίας, θα έχουμε δικαίωμα να καθορίσουμε το ύψος της αποζημίωσης με βάση τις σύνηθες τιμές κατά τη δική μας κρίση. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επαλήθευση της εκτίμησης μας από το αρμόδιο δικαστήριο.

 

15.4 Στο βαθμό που παραβιάζονται οι διατάξεις του όρου 15.2 ανεξάρτητα από μια συγκεκριμένη προκήρυξη, πχ. πρόκληση από το περιεχόμενο που αναρτήθηκε σε ένα προφίλ μέλους, η αποζημίωση που θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό ανέρχεται σε 250,00 €. Σε περίπτωση συνεχών παραβιάσεων, αυτό το ποσό αυξάνεται κατά 50,00 € για κάθε ημερολογιακή ημέρα.

 

15.5 Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων διατηρούμε το δικαίωμα, ανάλογα με τη φύση της παράβασης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς να αναφέρουμε τους λόγους, για προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό ή διαγραφή προκηρύξεων, προσφορών και αξιολογήσεων που αναρτήθηκαν παραβιάζοντας αυτούς τους Όρους, ή τη συμφωνία ιδιότητας μέλους. Ο «Αποκλεισμός» ή κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια άλλο κατάλληλο μέτρο θα εφαρμόζεται για την αποτροπή τέτοιων παραβάσεων ή την αποφυγή τους. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζονται τα συμφέροντα των υπόλοιπων μελών.

 

Παραβίαση θεωρούμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Εν γνώση παροχή ψευδών στοιχείων από τα μέλη

 

Προκηρύξεις για εργασίες που αναρτώνται με αρχική τιμή στην οποία εκ των προτέρων είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

 

Προκηρύξεις για εργασίες που αναρτώνται με αρχική τιμή σαφώς δυσανάλογη σχετικά με το περιεχόμενο του διαγωνισμού.

 

Προκηρύξεις για εργασίες που αναρτώνται στην EasyReno.gr με διαφορετικό πνεύμα από αυτό που προβλέπει η EasyReno.gr

 

Όταν αλλοιώνεται η διεξαγωγή διαγωνισμού λόγω ψευδών προσφορών.

 

Όταν τοποθετούνται σχόλια στο σύστημα αξιολόγησης ή κάπου αλλού που να είναι δυσφημιστικά, που υπονομεύσουν ή να απαξιώνουν το σύστημα ή δεν είναι αντικειμενικά

 

Όταν τα μέλη δεν καταβάλλουν τα τέλη πρόσβασης ή μέρος αυτών

 

Όταν τα μέλη κάνουν τροποποιήσεις ή άλλες ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε μας ή στην ιστοσελίδα μας με οποιοδήποτε τρόπο.

 

15.6 Τα μέλη που έχουν αποκλειστεί δε θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στην EasyReno.gr

 

15.7 Ο χρήστης αποζημιώνει, και μας απαλλάσσει, τις πάσης φύσεως απαιτήσεις, για οποιοδήποτε κόστος ή και ζημίες, που απορρέουν λόγο παράβασης των υποχρεώσεων αυτού, βάσει αυτών των όρων. Επίσης ο χρήστης αποζημιώνει όταν ασκούνται αγωγές από τρίτους για παράβαση δικαιωμάτων τους, π.χ. δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ατομικά, συμπεριλαμβανομένων όποιων άλλων εξόδων (π.χ. εσωτερική επεξεργασία έξοδα, οι δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα).

§16. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

16.1 Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από κάθε μέλος είναι για την επεξεργασία αιτημάτων είτε για την σωστή επικοινωνία μας. Εγγυόμαστε την εμπιστευτική επεξεργασία των στοιχείων αυτών, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τους κανονισμούς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που έχει συσταθεί με τους παρακάτω όρους:

 

16.2 Η Εταιρία προστατεύει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης αυτών για τους επισκέπτες / χρηστών/ μελών της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών από την ιστοσελίδας και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο / ιδιοκτησία της εταιρίας. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα:

 

Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της

 

Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της

 

Όταν χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή συναφή) προγράμματα

 

Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα. Κάθε Χρήστης δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία με την συγκατάθεσή του, γνωρίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείων και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν.2121/1993 με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας

 

16.3 Εάν το μέλος επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων αυτά θα διαγραφούν αμέσως, εάν και εφόσον το μέλος δεν έχει καμία οικονομική εκκρεμότητα απέναντι μας. Αυτό κρίνεται αναγκαίο συμπεριλαμβανομένων των τελών χρήσης που πρέπει να έχουν καταβληθεί για την έως τότε χρήση των υπηρεσιών μας. Τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι με την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν την EasyReno.gr μπορεί να είναι περιορισμένη ή και αδύνατη.

§17. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

17.1 Η επικοινωνία σχετικά με αυτούς τους όρους γίνεται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή κειμένου (e-mail) και όλα τα αιτήματα αποστέλλονται ή παραδίδονται ως εξής:

 

17.1.1 Προς εμάς: Τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας με την EasyReno.gr βρίσκονται στην υπερσύνδεση «Επικοινωνία»

 

17.1.2 Προς το μέλος: Στοιχεία επικοινωνίας του μέλους θεωρούνται αυτά που εμφανίζονται στο προφίλ του. Η αλληλογραφία που αποστέλλεται από εμάς ή από ένα μέλος, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), θεωρείται ότι έχει παραδοθεί κατά τη στιγμή της αποστολής της. Η αλληλογραφία που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, θεωρείται ότι έχει παραδοθεί δύο εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει σταλεί με προπληρωμένο κούριερ , εκτός και αν το μέλος στο οποίο απευθυνόταν η ανακοίνωση αποδείξει μεταγενέστερο χρόνο άφιξης.

 

17.2 Σε περίπτωση επικοινωνίας με e-mail το περιεχόμενο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα καθώς και την ημερομηνία και ώρα που απεστάλη.

 

17.3 Ένα e-mail που λαμβάνεται θεωρείται έγκυρο όταν ο αποστολέας είναι και ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

 

17.4 Οποιαδήποτε αλληλογραφία που δεν συμμορφώνετε με τους ποιο πάνω όρους θα θεωρείτε εσφαλμένη και άκυρη, συνεπώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

§18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

18.1 Δικαίωμα Υπαναχώρησης σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί “Προστασίας των καταναλωτών” όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου) o Χρήστης έχει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα δυνάμει των διατάξεων του άρ. 3ε Ν. 2251/1994, δικαίωμα το οποίο ασκείται με τη συμπλήρωση και υποβολή στη EasyReno.gr έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την από την ημερομηνία συμπλήρωσης της Αίτησης Εγγραφής μέλους ή αγοράς οποιασδήποτε υπηρεσίας. Για την ακύρωση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως (π.χ. με επιστολή, φαξ ή e-mail). Δεν χρειάζεται να δώσετε καμία εξήγηση.

 

18.2 Συνέπειες ακύρωσης Μόλις μας κοινοποιήσετε ότι επιθυμείτε την ακύρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους, θα σας επιστρέψουμε εντός 30 ημερών, οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί από σας ή που χρεώθηκε από την πιστωτική σας κάρτα για την αγορά των υπηρεσιών που παρέχουμε. Προς άρση κάθε παρερμηνείας, η με καθοιονδήποτε τρόπο χρήση υπηρεσιών της ιστοσελίδας EasyReno.gr που εκχωρήθηκε στο Xρήστη ισοδυναμεί με πλήρη παροχή της υπηρεσίας και ως εκ τούτου το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά την έννοια του προαναφερθέντος νόμου δεν εφαρμόζεται.

 

18.3 Ειδικές σημειώσεις Το δικαίωμά ακύρωσης λήγει εάν έχουμε αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών μας. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό αναιρεί το δικαίωμα ακύρωσης.

 

§19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

19.1 Η έναρξη, η λήξη και γενικά όλοι οι χρονικοί υπολογισμοί γίνονται σε ώρα Ελλάδος. Η ώρα που αναγράφεται στο πάνω μέρος της EasyReno.gr θεωρείται ενδεικτική και ενδέχεται να έχει μικρή απόκλιση.

 

19.2 Η έκδοση των εν λόγω όρων που ισχύουν κατά την χρονική στιγμή της έγγραφης συγκατάθεσης του χρήστη, αποτελούν την σύναψη συμφωνίας ιδιότητας μέλους μεταξύ του μέλους και εμάς. Το περιεχόμενο των όρων μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή με την ακόλουθη διαδικασία:

 

19.2.1 Τα μέλη θα ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις αυτές με e-mail 21 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η προτεινόμενη τροποποίηση τεθεί σε ισχύ.

 

19.2.2 Ένα μέλος μπορεί να αντιταχθεί στην τροποποίηση εγγράφως ή σε μορφή κειμένου (π.χ. με e-mail). Το μέλος έχει μια περίοδο 21 ημερών από την παραλαβή της ανακοίνωσης μας για να μας ειδοποιήσει για την απόφαση του. Εάν το μέλος δεν συμφωνεί με τις νέες τροποποιήσεις τότε θα μπορεί να χρησιμοποιεί την EasyReno.gr έως το πέρας της προθεσμίας των νέων διατάξεων. Εάν το μέλος συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την EasyReno.gr και οι τροποποιημένες διατάξεις θα τεθούν σε εφαρμογή μετά τη λήξη της προθεσμίας.

 

19.2.3 Η ανάρτηση μιας προκήρυξης ή κάποιο σχόλιο αξιολόγησης, μετά την ενημέρωση για τις τροποποιήσεις, θα θεωρείτε ως συγκατάθεση.

 

19.3 Οι εν λόγω αλλαγές και όλα τα θέματα που αφορούν τη σχέση μας με τα Μέλη ή το αντικείμενό τους, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας των εκάστοτε ορών λειτουργίας, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

 

19.4 Εμείς και τα μέλη συμφωνούμε ότι τα ελληνικά δικαστήρια Αθηνών πρέπει να έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή απαίτησης που προκύπτει σε σχέση με αυτές τις συνθήκες ή το αντικείμενό τους, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας των όρων λειτουργίας.

 

Ελπίζουμε ότι τα μέλη μας θα είναι πάντα ικανοποιημένα με την EasyReno.gr και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Ωστόσο, εάν ένα μέλος έχει οποιαδήποτε απορία ή καταγγελία σχετικά με εμάς ή οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας, θα θέλαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τη επιλύσουμε το συντομότερο δυνατόν. Για να μας δοθεί αυτή την ευκαιρία, σας παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δωρεάν Προσφορά

Μάθε πόσο θα κοστίσει το νέο σου project σε λιγότερο από 2 εργάσιμες ημέρες